دکتر علیرضا کریمی یزدی - کنفرانس ها و سمینار ها

كنگره ها ، سمینارها و سمپوزیوم ها وكارگاههای آموزشی مربوط به گوش وحلق و بینی...
شركت در كنگره ها ، سمینارها و سمپوزیوم ها وكارگاههای آموزشی مربوط به گوش وحلق و بینی وآندوسكپی سینوسها كه از سال 66 تاكنون درتهران تشكیل شده وهمكاری فعال با اغلب این برنامه ها به عنوان عضو كمیته علمی ، عضو كمیته اجرائی ، سخنران یا مدرس واداره كننده كارگاههای آموزشی مربوطه
سمپوزيوم بيماريهای كودكان
 • عنوان سخنرانی :اختلال شنوائی دركودكان
 • مکان :ساری
 • زمان :تابستان 68
چهارمین سمینار مهندسی پزشكی
 • عنوان سخنرانی :قراردادن پروتز شنوائی درگوش داخلی وانواع تكنیك های جراحی مربوط
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت 70
سمینار سراسری بررسی مسائل ومشكلات آموزش پزشكی درایران
 • عنوان سخنرانی :تفكر سیستمیك ، اولویت اصلی دربرنامه ریزی های دراز مدت آموزشی
 • مکان :شیراز
 • زمان :مهرماه 71
كنگره كاشت حلزون دراتریش
شركت در كنگره كاشت حلزون دراتریش - سال 72
دومین كنفرانس كاشت حلزون شنوائی درایران
 • عنوان سخنرانی :موانع اساسی فراگیر شدن كاشت حلزون درناشنوایان
 • مکان :تهران
 • زمان :آذرماه 72
سمینار وبازآموزی آنتی بیوتیكها
 • عنوان سخنرانی :كاربرد آنتی بیوتیك ها درسینوزیت چركی
 • مکان :تهران
 • زمان :سال 72
دومین كنگره سالانه گوش وحلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :گزارش صد مورد تمپانوماستوئیدكتومی وبررسی بازسازی زنجیره استخوانی درآنها
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت 71
اولین دوره باز آموزی بیماریهای عفونی
 • عنوان سخنرانی :اتیت مدیا
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت 72
كنگره سالانه جامعه جراحان گوش وگلو وبینی
 • عنوان سخنرانی :ترمیم یك مرحله ای گوش خارجی ومیانی درآنومالیهای مادرزادی
 • مکان :تهران
 • زمان :آبانماه 72
چهل وهشتمین كنگره سالانه گوش وحلق وبینی كانادا
 • عنوان سخنرانی :-
 • مکان :كانادا ایالات انتاریو
 • زمان :تابستان 73
سومین كنگره وبازآموزی كالج بین المللی جراحان
 • عنوان سخنرانی :-
 • مکان :تهران
 • زمان :اسفند 73
چهارمین كنگره سالانه گوش وگلو وبینی
 • عنوان سخنرانی :گزارش نتایج درمان حملات سرگیجه با جنتامایسین دربیماران مبتلا به منیر
 • مکان :تهران
 • زمان :آبانماه 74
سمپوزیوم وبازآموزی جراحی قاعده جمجمه
 • عنوان سخنرانی :نتایج لابیرنتكتومی دربیماران مبتلا به سرگیجه
 • مکان :تهران
 • زمان :خرداد ماه 74
پنجاهمین كنگره سالانه گوش وحلق وبینی كانادا
 • عنوان سخنرانی :Results of gentamicin ablation therapy vs. total osseous labyrinthectomy in the treatment of incapacitating Meniere's Disease
 • مکان :انتاریو کانادا
 • زمان :تابستان 75
دومین سمینار دیدگاههای اسلام درپزشكی
 • عنوان سخنرانی :(شرکت در میزگرد)
 • مکان :مشهد
 • زمان :اسفند 75
پنجمین كنگره سالانه گوش وگلو وبینی
 • سخنران ومدرس كارگاه آموزشی ABR
 • مکان :تهران
 • زمان :اسفند 75
سومین سمپوزیوم جراحی قاعده جمجمه
 • عنوان سخنرانی :گزارش موارد تومورهای گلوموس ژوگولر
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت 76
همایش سراسری بیماریها وجراحی آندوسكپی سینوسها
 • شركت در همايش
 • مکان :تهران
 • زمان :شهریور 76
ششمین كنگره جامعه جراحان گوش وگلو وبینی
 • عنوان سخنرانی :یافته های جراحی درناهنجاریهای مادرزادی گوش خارجی ومیانی
 • مکان :تهران
 • زمان :آبان ماه 77
همایش بیماریها وجراحی گوش ،گلو، بـیـنی وجراحی سـروگردن كودكـان
 • عنوان سخنرانی : Middle ear Effusion
 • مکان :تهران
 • زمان :خرداد ماه 77
بازآموزی متخصصین گوش ، گلو، بینی وجراحی سروگردن
 • عنوان سخنرانی :اختلالات عصبی وحسی حلق ، حنجره وسندرمهای عصبی ، سوراخهای جمجمه
 • مکان :تهران
 • زمان :بهمن ماه 77
سمینار سرطانهای سر وگردن
 • عنوان سخنرانی :تومورهای گوش واستخوان تمپورال
 • مکان :تهران
 • زمان :خردادماه 78
برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشكان عمومی (طب كار)
 • عنوان سخنرانی :آسیب های شنوائی درمحیط های كار
 • مکان :تهران
 • زمان :تیرماه 78
یازدهمین كنگره سالیانه انستیتو كانسر تومورهای غدد درون ریز
 • عنوان سخنرانی :هیپوفیزكتومی ترانس اسفنوئیدال به روش آندوسكپی
 • مکان :تهران
 • زمان :اسفند 78
برنامه مدون آموزش مداوم متخصصین گوش وحلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :اپرچهای مختلف جراحی به ناحیه قاعده جمجمه
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت 79
برنامه مدون آموزش مداوم پزشكان عمومی ( طب كار)
 • عنوان سخنرانی :پیشگیری از صوتهای آسیب رسان درمحیط های كار
 • مکان :تهران
 • زمان :تیرماه 79
هفتمین كنگره بین المللی جامعه جراحان گوش ،گلو ،بینی وجراحی سروگردن
 • عنوان سخنرانی :مطالعه برقراری ارتباط شنیداری درناشنوایان ازطریق حس لامسه
 • مکان :تهران
 • زمان :آبانماه 79
اولین همایش علمی پزشكان عمومی سراسركشور
 • عنوان سخنرانی :بیماریهای عفونی گوش میانی
 • مکان :تهران
 • زمان :دی ماه 79
بیست وچهارمین همایش علمی جامعه جراحان
 • عنوان سخنرانی :عوارض اتیت های مزمن درشرایط كنونی
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت ماه 80
بازآموزی مدون دانشكده پزشكی قم
 • عنوان سخنرانی :تروماهای گوش وحلق وبینی
 • مکان :قم
 • زمان :بهمن ماه81
باز آموزی مدون ENT
 • عنوان سخنرانی :درمانهای جدید دربیماری منیر
 • مکان :تهران
 • زمان : بهمن ماه 81
بازآموزی طب كار
 • عنوان سخنرانی :روشهای پیشگیری از صدمات صوتی
 • مکان :تهران
 • زمان :بهمن ماه 81
بازآموزی مدون ENT
 • عنوان سخنرانی :پانل تمپانواسكلروز
 • مکان :تهران
 • زمان :بهمن ماه 81
بازآموزی طب كار
 • عنوان سخنرانی :آسیب های شنوائی درمحیط های كارگاهی
 • مکان :تهران
 • زمان :خردادماه82
بازآموزی گوش وحلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :درمان ترومای گوش
 • مکان :تهران
 • زمان :خردادماه 82
بازآموزی طب كار
 • عنوان سخنرانی :بیماریهای ناشی از كاردرگوش وحلق وبینی
 • مکان :تهران
 • زمان :مردادماه 82
هشتمین كنگره گوش وحلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :بررسی ارتباط كم شنوائی حسی عصبی دربیماران دیابتیك
 • مکان :تهران
 • زمان :آبان ماه 82
هشتمین كنگره گوش وحلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :میزگرد ترمیم زنجیره استخوانی درتمپانوپلاستی
 • مکان :تهران
 • زمان :آبان ماه 82
بازآموزی مدون ویژه پزشكان عمومی
 • عنوان سخنرانی :بیماریهای گوش وحلق وبینی ناشی از كار
 • مکان :تهران
 • زمان :دی ماه 82
دهمین كنگره گوش وحلق وبینی آسیا واقیانوسیه مالزی
 • the Asia - oceania ORL Head and Neck congress 22-26 feb . 2004 --Kuala Lampur Malaysia
 • مکان :كوالالامپور
 • زمان :اسفند 82
هفتمین دوره فشرده جراحی های گوش وقاعده جمجمه
 • (7th course on Ear and Temporal Bone Surgery Including Live Surgery and practical Exercises with workshop on Erbium: YAG Laser surgery in otology 3-6 march 2004 Medical university of Hannover . )
 • مکان :دانشگاه هانور آلمان غربی
 • زمان :اسفند 82
كنگره بین المللی نورواتولوژی ، نوروادیولوژی وجراحی قاعده جمجمه(همايشهاي رازي)
 • عنوان سخنرانی :Application and usage of Tactile aid in Iran
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت ماه 83
بازآموزی طب كار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان سخنرانی :آسیب های شنوائی در محیط كار و پیشگیری از آن
 • مکان :تالار امام
 • زمان :خردادماه 83
بازآموزی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عنوان سخنرانی :آشنائی با بیماریهای اتواسكلروز واتیت سروز - نحوه مراقبت بعد از عمل
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :دی ماه 83
اولین كنگره بین المللی نقص ایمنی درایران
 • عنوان سخنرانی :Immunologic defects and Impaired Antibady Response to pneumococal polysacharid Antigen in children with recurrent U.R
 • مکان :تالار امام
 • زمان :اسفند ماه 83
كارگاه آموزشی استخوان تمپورال
 • عنوان سخنرانی :چگونگی بررسی گوش میانی ، انواع ترمیم زنجیره شنوائی ، استاپدكتومی
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :اسفندماه 83
کنگره جامعه جراحان - بازآموزی جراحی اعصاب
 • عنوان سخنرانی :درمان منیر به روش تزریق داخل تمپانیک جنتامایسین» همایشهای رازی
 • مکان :تهران
 • زمان :اردیبهشت ماه 84
بازآموزی ENT دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن ENT
 • عنوان سخنرانی :عوارض چشمی سینوزیت حاد و مزمن
 • مکان :بیمارستان فیروزگر
 • زمان :خرداد ماه 84
بازآموزی پزشکان سازمان تأمین اجتماعی
 • عنوان سخنرانی :عفونتهای گوش
 • مکان :سالن اجتماعات سازمان
 • زمان :تیرماه 84
بازآموزی پزشکان سازمان تأمین اجتماعی
 • عنوان سخنرانی :درمان اتیت های مدیا
 • مکان :تالار امام
 • زمان :شهریور ماه 84
بازآموزی مدون گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عنوان سخنرانی :لابیرنت های غیرچرکی
 • مکان :تبریز
 • زمان :مهر ماه 84
نهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان ENT ایران
 • عنوان سخنرانی :بررسی ارتباط دیابت و فلج بل درجمعیت ایرانی
 • مکان :همایشهای رازی
 • زمان :آبان ماه 84
بازآموزی مدون ENT دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عنوان سخنرانی :جراحی در عفونتهای مزمن گوش
 • مکان :بیمارستان میلاد
 • زمان :دی ماه 84
پنجمین کنگره سراسری شنوائی شناسی ایران
 • عنوان سخنرانی :بررسی وضعیت شنوائی نوزادان درمعرض خطر ...
 • مکان :همایشهای رازی
 • زمان :بهمن ماه 84
بازآموزی مدون گوش و حلق و بینی
 • عنوان سخنرانی :خارش گوش - اتیت اکسترن با تأکید بر اتیت اکسترن بدخیم
 • مکان :بیمارستان میلاد
 • زمان :اسفند 84
سمپوزیوم دستاوردهای نوین در جراحی گوش میانی و خارجی
 • عنوان سخنرانی :جراحی در ضایعات مادرزادی گوش میانی وخارجی
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :خرداد85
بازآموزی مدون گوش و حلق و بینی
 • عنوان سخنرانی :مراقبتهای پس از اعمال جراحی
 • مکان :بیمارستان میلاد
 • زمان :آذرماه 85
بازآموزی مدون گوش و حلق و بینی
 • عنوان سخنرانی :تمپانواسکلروز
 • مکان :بیمارستان میلاد
 • زمان :بهمن 85
ششمین کنگره شنوائی شناسی ایران
 • عنوان سخنرانی :-
 • مکان :تالارعلامه امینی
 • زمان :اردیبهشت 86
کارگاه آموزشی جراحی استخوان تمپورال
 • عنوان سخنرانی :اصول جراحی ماستوئید
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :مرداد ماه86
بازآموزی مدون گوش و حلق و بینی
 • عنوان سخنرانی :تظاهرات بیماریهای سیستمیک درگوش
 • مکان :بیمارستان فیروزگر
 • زمان :شهریورماه 86
هجدهمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران
 • عنوان سخنرانی :درمانهای حفظ ارگان درتومورهای سروگردن
 • مکان :بیمارستان امام
 • زمان :آبان ماه 86
دهمین کنگره بین المللی علمی جراحان گوش ، گلووبینی
 • عنوان سخنرانی :بررسی شنوائی نوزادان درمعرض خطر بستری درNICU های دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مکان :بیمارستان میلاد
 • زمان :آبان ماه 86
کارگاه آموزشی جراحی استخوان تمپورال
 • عنوان سخنرانی :دکمپرسیون عصب فاسیال +دکمپرسیون ساک آندولنف
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :آذرماه 86
کارگاه آموزشی ENT ویژه دستیاران طب ورزشی
 • عنوان سخنرانی :تروماها و هماتوم لاله گوش و جسم خارجی
 • مکان :دانشکده پزشکی
 • زمان :آذرماه 86
بازآموزی مدون جهت تشخیص ENT
 • عنوان سخنرانی :عوامل و داروهای اتوتوکسیک
 • مکان :بیمارستان امیراعلم
 • زمان :دی ماه 86
بازآموزی مدون پزشکان عمومی
 • عنوان سخنرانی :عفونتهای گوش میانی
 • مکان :بیمارستان امام ، تالار امام
 • زمان :بهمن ماه 86
بازآموزی مدون متخصصین گوش و حلق وبینی
 • عنوان سخنرانی :ارزیابی کلینیکی تومورهای گوش
 • مکان :بیمارستان لقمان حکیم
 • زمان :اسفندماه 86
یازدهمین کنگره بین المللی جراحان گوش، گلو،بینی وسروگردن ایران
 • عنوان سخنرانی :
  1. Association between Gerd and COM in patients presenting to IMAM Khomeini Hospital ENT Clinic
  2. The Effect of FESS in Smell improvement of patients with chronic sinusitis ( dr.saedi……dr.karimi yazdi)
 • مکان : مرکز بین المللی همایش های رازی
 • زمان : 1 لغایت 4 آبان87

یازدهمین همایش علمی پزشکان عمومی سراسرکشور

 • عنوان سخنرانی : تشخیص درمان وپیگیری عفونت های گوش
 • مکان : مرکز همایش های رازی
 • زمان : مردادماه 88

باز آموزی مدون پزشکان عمومی

 • عنوان سخنرانی : عفونت های مزمن گوش SOM,COM کلستاتوم
 • مکان : مجتمع بیمارستانی امام خمینی
 • زمان : مردادماه 88

باز آموزی مدون متخصصین گوش ، حلق وبینی

 • عنوان سخنرانی : تازه های بیماری منیر
 • مکان : بیمارستان امیر اعلم
 • زمان : آذرماه 88

باز آموزی مدون سرگیجه ووزوز جهت متخصصین گوش، حلق وبینی

 • عنوان سخنرانی : لابیرنتیت مزمن
 • مکان : تالار تصویربرداری
 • زمان : بهمن 88

بازآموزی مدون پزشکان عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 • عنوان سخنرانی : التهاب های مزمن گوش میانی
 • مکان : تالارتصویربرداری
 • زمان : اسفند ماه 88

باز آموزی مدون متخصصین گوش ، حلق وبینی

 • عنوان سخنرانی : برخورد با بیمار کم شنوا
 • مکان : بیمارستان امیر اعلم
 • زمان : مرداد 89

بازآموزی مدون پزشکان عمومی مجتمع بیمارستان امام خمینی

 • عنوان سخنرانی : عفونت های مزمن گوش میانی وکلستاتوم
 • مکان : تالارتصویربرداری
 • زمان : مهرماه 89

دوازدهمین کنگره بین المللی جراحان گوش، گلو،بینی وسروگردن ایران

 • عنوان سخنرانی :
  1. Congenital ear atresia, Aotograft or Homograft
  2. The EFFectiveness of Topical Mitomycin in Treatment of Granulation Tissue after Canal wall Down Mastoiedectomy
  3. Clinical application of tissue -engineered replacement for ear ossicles PORP&TORP - shaped (hydroxyapatite based scaffolds ) cultured with human Mesenchymal stromal cells
 • مکان : مرکز بین المللی همایش های رازی
 • زمان : 10 لغایت 14 آبان 89

کنگره سراسری شنوایی شناسی

 • عنوان پانل :حفاظت شنوایی
 • مکان : مرکز همایش های رازی
 • زمان : 9-6 اردیبهشت 90

اولین سمپوزیوم بین المللی جراحی پلاستیک صورت وبینی

 • عنوان سخنرانی : Auriculoplasty in Microtia type III
 • مکان : شیراز
 • زمان : 9-7 اردیبهشت 90